Regulamin noclegu

Regulamin pobytu w Hostelu Młotek i Perlik

Będziemy wysoko sobie cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służy
zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hostelu Młotek i Perlik (HMIP) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00 do godziny 11: 00 dnia następnego

3. Z uwagi na harmonogram sprzątania, należy w dniu wyjazdu opuścić pokój przed godz. 11.00.

4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien niezwłocznie zgłosić obsłudze hostelu, jednak nie później niż na godzinę przed zakończeniem doby hotelowej tj. do godziny 10.00. Hostel Młotek i Perlik może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego Regulaminu.

5. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za przedłużenie doby hotelowej.

6. Obsługa hostelu jest do dyspozycji Gości od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 [Siedziba Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (SMZT), wejście obok, Gliwickiej 2]. Preferowany wcześniejszy kontakt telefoniczny 32 285 52 02 wew. 24 lub mailowy: noclegi@kopalniasrebra.pl. W soboty i niedziele, a także w święta siedziba SMZT jest nieczynna. Po godz. 16.00, a także w weekendy, kontakt z obsługą hostelu możliwy pod numerem telefonu: 607 799 176.

§3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Goście są zobowiązania do utrzymywania obiektu w stanie, w jakim go zastali oraz do zachowywania zasad dobrego sąsiedztwa, niezakłócania spokoju, a w szczególności do przestrzegania CISZY NOCNEJ w godzinach od 22:00 do 7:00.

2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, HMiP może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań SMZT, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hostelu Młotek i Perlik.

3. W obiekcie mogą przebywać tylko osoby, które dokonały rezerwacji noclegu.

4. W Hostelu Młotek i Perlik do dyspozycji Gości jest ogólnodostępna kuchnia i miejsca do wypoczynku. W przypadku korzystania z kuchni, Goście są zobowiązani do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych.

5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń powstałe z jego winy. W razie stwierdzenia przez personel braków lub uszkodzeń wyposażenia powierzonego osobie nocującej, ponosi ona koszty finansowe w wysokości odpowiadającej wartości brakującego lub uszkodzonego wyposażenia wg. aktualnych cen zakupu lub naprawy.

6. W pokojach i na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektronicznych i używania otwartego ognia.
UWAGA! Uruchomienie czujnika przeciwpożarowego skutkuje karą finansową w wysokości ….. zł i automatycznym wezwaniem jednostki straży pożarnej.

7. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, ładowarkami, maszynkami do golenia i suszarkami do włosów.

8. Zabrania się korzystania z łóżek nie ubranych w pościel. Samowolne przenoszenie wyposażenia pokoi bez zgody personelu HMIP jest zabronione.

9. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować sic na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

10. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, powinien zamknąć okna, zgasić światło w każdym pomieszczeniu, zakręcić wodę oraz upewnić się, że drzwi są zamknięte.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HMiP

1. Hostel Młotek i Perlik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach. W przypadku opuszczenia pokoju przez wszystkie osoby w nim nocujące i pozostawienia w nim wartościowych rzeczy, należy dobrze zamknąć okna i drzwi. W tym czasie personel nie wchodzi do pokoi; wyjątek stanowią awarie, które zostaną zgłoszone osobom nocującym.

§5 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Wszystkie przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju mogą być odesłane na koszt Gościa na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania dyspozycji odesłania pozostawionych przedmiotów, HMiP przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.

§6 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje przyjmuje obsługa HMiP w trybie ustalonym w §2 pkt. 6.
2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

Za przestrzeganie powyższych zasad serdeczne dziękujemy.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.

Zostań Patronem